Renowned Professors

Academician of Chinese Academy of Sciences

Ying Hu        Tian He      Changsheng Liu      Bernard Lucas Feringa

  

  

Academician of Chinese Academy of Engineering

Weikang Yuan        Xuhong Qian        Feng Qian        Shandong TuAcademician of European Academy of Sciences

Jinlong Zhang


East China University Of Science And Technology Shanghai, China Meilong Road 130, 200237